Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στον Ιστότοπο της Εταιρείας με την επωνυμία Σταύρος Χριστοδούλου & ΣΙΑ ΟΕ, (bar86) η οποία είναι η κύρια και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, www.barpeople.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), μέσω του οποίου συνδέονται χρήστες που ενδιαφέρονται για την ανεύρεση θέσης εργασίας στους τομείς εστίασης (εφεξής «Υποψήφιοι»), με εταιρείες που αναζητούν προσωπικό στους αντίστοιχους τομείς (εφεξής «Εργοδότες».) Η παροχή της ως άνω υπηρεσίας (εφεξής η «Υπηρεσία» ) διατίθεται σε όσους Υποψήφιους και Εργοδότες (εφεξής «Χρήστης» ή «Χρήστες» για αμφότερους) εγγράφονται στον Ιστότοπο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται.

Κάθε φορά που ο Χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στον Ιστότοπο, πλοηγηθεί σε αυτόν ή/και κάνει χρήση της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε προγραμμάτων (software), εφαρμόζονται οι παρακάτω Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου (εφεξής οι «Γενικοί Όροι Χρήσης» ή οι «Όροι Χρήσης»), οι οποίοι έχουν θεσπιστεί από την Εταιρεία για τη χρήση του Ιστοτόπου και της Υπηρεσίας και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών της αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου οι χρήστες καλούνται πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στην Πλατφόρμα ή/και την εγγραφή των Μελών ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των Χρηστών των παρόντων όρων Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies). Η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με οποιονδήποτε από τους Όρους αυτούς ή/και με το σύνολο αυτών, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου

Κάθε φορά που οι Χρήστες εισέρχονται στον Ιστότοπο και κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με την Εταιρεία με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανα πάσα στιγμή να ανανεώνει, διαγράφει, τροποποιεί,, προσθέτει, περιορίζει τόσο την Πολιτική Προστασίας ή/και Cookies, τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο σύνολό τους ή εν μέρει, όσο και τον τρόπο παροχής της Υπηρεσία και γενικά τις τεχνικές προδιαγραφές του Ιστότοπου (κ.α.) κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος.

Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία οφείλει να προβεί σε άμεση ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με τις αλλαγές που έλαβαν χώρα είτε με σχετική ειδοποίηση στους παρόντες Όρους είτε κατά την είσοδο τους στον Ιστότοπο. Ως ημερομηνία εφαρμογής τυχόν αλλαγών τεκμαίρεται η ημερομηνία της ανάρτησης τους και δεν θα εφαρμόζονται αναδρομικά για συναλλαγές και χρήσεις της Υπηρεσίας που ήδη είχαν διενεργηθεί πριν την εφαρμογή των αλλαγών. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενο τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση του αυτή.

Η χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας από τους Χρήστες και οποιαδήποτε συναλλαγή τους μέσω της Πλατφόρμας, γίνεται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η Υπηρεσία παρέχεται στους Χρήστες εφόσον πραγματοποιήσουν εγγραφή στον Ιστότοπο, με το άνοιγμα Λογαριασμού. Με τη δημιουργία Λογαριασμού, οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα προσωπικό Προφίλ-Λογαριασμό και να προβάλουν μέσω αυτού είτε τον εαυτό τους, το βιογραφικό τους και στοιχεία αναφορικά με την ανεύρεση εργασίας (Υποψήφιοι) είτε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση εργασίας που προσφέρουν και τα άτομα που αντίστοιχα αναζητούν (Εργοδότες).

Με την εγγραφή του ο Χρήστης, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες χορηγούν κατά την εγγραφή τους στην Υπηρεσία αλλά και τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται ή διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα από τους Χρήστες, ή μέσω αυτής στα πλαίσια της Υπηρεσίας, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της.

Τονίζεται ότι η εγγραφή ως Χρήστης είναι προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη. Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στοιχεία ακριβή, αληθινά και επικαιροποιημένα στην Εταιρεία καθώς η τελευταία βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που μας χορηγούν.

Εγγραφή Χρηστών

Για την εγγραφή των Χρηστών στον Ιστότοπο είτε πρόκειται για Εργοδότη είτε για Υποψήφιο η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Απαιτείται η εισαγωγή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενός κωδικού πρόσβασης (password) και η επιλογή της ιδιότητας του Χρήστη. (Εργοδότης/Υποψήφιος)

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, ο Χρήστης υποβάλλει στον Ιστότοπο την αίτηση εγγραφής του.

Στη συνέχεια ο Ιστότοπος αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του αιτούντα Χρήστη, που δηλώθηκε στην αρχή της διαδικασίας εγγραφής ένα μήνυμα με το οποίο του ζητείται να επιβεβαιώσει την εγγραφή του στον Ιστότοπο. Εφόσον ο Χρήστης προβεί στην ενέργεια επιβεβαίωσης, πατώντας στο σύνδεσμο που του υποδεικνύει το email ολοκληρώνεται η εγγραφή του και ενεργοποιείται ο Λογαριασμός του στον Ιστότοπο.

 Στη συνέχεια μεταφέρεται στη σελίδα όπου θα πρέπει να φτιάξει το Προφίλ του στον Ιστότοπο, συμπληρώνοντας τα προσωπικά του δεδομένα. Συγκεκριμένα,

 ο Χρήστης-Υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά στοιχεία όπως το όνομα και το επώνυμο, η χρονολογία γέννησης, τα στοιχεία επικοινωνίας του, το μορφωτικό του επίπεδο, δεδομένα επαγγελματικής του κατάρτισης, το φύλλο του και τις θέσεις εργασίας που τον ενδιαφέρουν. Προαιρετικά δύναται να επισυνάψει το Βιογραφικό του στο αντίστοιχο πεδίο της Καρτέλας Προφίλ καθώς και φωτογραφία για το προφίλ του. Σημαντική σημείωση: η ανάρτηση φωτογραφίας γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφιών που απεικονίζουν βρέφος ή παιδί ή ανήλικο έως 18 ετών ή άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του, η δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά του φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, καθώς και δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική του ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό του. Η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα να διαγράψει φωτογραφίες, οι οποίες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία ή κρίνονται ακατάλληλες και απρεπείς, χωρίς καμία ευθύνη. Τέλος, η δήλωση του Χρήστη αναφορικά με την άμεση διαθεσιμότητα του για δουλειά, κατοχυρώνεται μέσω της επιλογής ενός τετραγωνιδίου (check box), καθιστώντας το Προφίλ του ενεργό και ορατό στους αντίστοιχους Εργοδότες. Η ίδια διαδικασία (check box) ακολουθείται και για την δήλωση δυνατότητας μετακόμισης για εργασία καθώς και για την αποστολή ενημερώσεων από την ιστοσελίδα. Με την επιλογή ή/και όχι και των ανωτέρω το Προφίλ του Χρήστη έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Ο Χρήστης-Εργοδότης θα πρέπει να συμπληρώσει αντίστοιχα στοιχεία επωνυμίας, διεύθυνσης , επικοινωνίας καθώς και το επαγγελματικό ΑΦΜ ενώ θα πρέπει να επιλέξει μια κατηγορία θέσης εργασίας που τον ενδιαφέρει.

Απενεργοποίηση-διαγραφή Λογαριασμού

Ανα πάσα στιγμή, οποιοσδήποτε Χρήστης που το επιθυμεί μπορεί να διαγράψει το λογαριασμό του με απλό και γρήγορο τρόπο. Ειδικότερα, με την πάτημα πάνω στη φράση Οριστική διαγραφή του προφίλ μου, το οποίο βρίσκεται σε εμφανές σημείο του δικτυακου τόπου, θα διαγραφούν με ασφάλεια όλα τα δεδομένα του Χρήστη μαζί με το προφίλ του στο barpeople.gr καθώς και όλες οι αιτήσεις που έχει κάνει για θέσεις εργασίας. Ωστόσο, επειδή κατά την δημιουργία Λογαριασμού στον Ιστότοπο ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές πληροφορίες από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει o Χρήστης να επικοινωνήσει απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων του, καθώς η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

Έαν απλά θέλετε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη διαθεσιμότητά σας, μπορείτε να το κάνετε από το προφίλ σας με την αποεπιλογή του πεδίου "είμαι άμεσα διαθέσιμος/η για εργασία". Έαν όμως επιθμείτε πάραυτα τη διαγραφή του λογαριασμού σας κάντε κλικ στο κουμπί "Διαγραφή".

Σε περίπτωση διαγραφής Λογαριασμού, η Εταιρεία διατηρεί στη βάση δεδομένων της, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του, για στατιστικούς και μόνο λόγους. Τα στοιχεία της ταυτότητας του Χρήστη κρατούνται για εύλογο χρονικό διάστημα στη βάση δεδομένων της Εταιρείας σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διασταύρωσης προσωπικών δεδομένων και εν συνεχεία διαγράφονται με ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία τιμολόγησης, ο αριθμός τηλεφώνου, και η διεύθυνση e-mail του Εκπαιδευτικού κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας με την εγγραφή του και τη δημιουργία Λογαριασμού στον Ιστότοπο

Υποχρεώσεις Χρηστών

Αναφορικά με την Υπηρεσία

Οι Χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς (προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων κλπ.), τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του «barpeople». Σε αντίθετη περίπτωση γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης της Εταιρείας, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά

Οι εγεγγραμμένοι στον Ιστότοπο Χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους παρόντες Όρους και τις αντίστοιχες Πολιτκές και συγκεκριμένα μέσω του προφίλ τους, πρέπει:

Να μην παραβιάζουν κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετημάτων αναφορικά με την εργατική νομοθεσία

Να εγγυώνται ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες είναι ακριβείς, σωστές και ενημερωμένες.

Να μην ενεργούν με τρόπο παραπλανητικό, ή να μην έρχονται σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε τρόπο με τους υπόλοιπους Χρήστες ή οποιοδήποτε τρίτο που σχετίζεται με την ιστοσελίδα

Να μην ενεργούν άσεμνα, και δυσφημιστικά ή κατά την λογική κρίση του Ιστοτόπου να θεωρούνται επιθετικοί και/ή ανάρμοστοι

Να μη κάνουν κακόπιστη χρήση της Υπηρεσίας και να δηλώνουν πραγματικά στοιχεία της εργασίας που προσφέρουν ή της θέσης που αναζητούν.

Να διατηρούν την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στην καρτέλα τους (Προφίλ) στον Ιστότοπο

Οι Χρήστες ευθύνονται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, για την ορθή και σύννομη περιγραφή των υπηρεσιών τους και τους όρους παροχής των. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται αυτές.

Περαιτέρω ο κάθε Χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει:

1) Να ενημερώνει άμεσα τον Ιστότοπο σε κάθε περίπτωση που έχει υποπέσει στην αντίληψη του ότι οποιοσδήποτε Χρήστης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους.

2) Να αποδέχεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η δυνατότητα να διαγράψει οποιονδήποτε Λογαριασμό από τον Ιστότοπο όταν κάποια πληροφορία σε αυτόν ή κάποια άλλη ενέργεια δεν ανταποκρίνονται πλέον στα πρότυπα, τα οποία απαιτούνται από τους Χρήστες

3) Να διατηρεί προσωπική τη χρήση των υπηρεσιών του

4) Να διατηρεί ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία των αιτημάτων άλλων Χρηστών.

Τέλος, στα πλαίσια εγγραφής και συμμετοχής στην ιστοσελίδα, οι Χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται μεταξύ άλλων ότι :

η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για την νομιμότητα των μεταξύ τους συναλλαγών

θα δέχονται ειδοποιήσεις είτε με sms ή τηλέφωνο είτε με email αναφορικά με τις πιθανές αιτήσεις που τους αφορούν

δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε το επιθυμούν από το barpeople

δέχονται να λαμβάνουν newsletter για σημαντικές ενημερώσεις από το barpeople. Έχετε δικαίωμα διαγραφής από το newsletter ανα πασά στιγμή

Απογορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποιήση οποιουδήποτε δεδομένου/στοιχείου άλλου Χρήστη σε τρίτους στα πλαίσια της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αναφορικά με το σύνολο του Ιστοτόπου

Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ασφάλεια της πληροφορίας. Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στον Ιστότοπο κατά τη διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας.

   Στα πλαίσια διαφύλαξης των ως άνω δεδομένων τους οι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης και να μην τον κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη παροχή άδειας χρήσης της Υπηρεσίας για λογαριασμό τους. Σε κάθε περίπτωση που υποψιάζεται ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον χωρίς την άδειά του, οφείλει να τον αλλάξει, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του στον δικτυακό τόπο.

Προς πλήρωση των ανωτέρω οι Χρήστες δηλώνουν ρητά ότι

(α) Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, και αποδέχονται αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα, (β) θα λάβουν άμεσα και με δική τους ευθύνη και δαπάνες όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσουν πλήρως και ολοσχερώς την Εταιρεία από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστούν τα πρόσωπα αυτά ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους τους των παρόντων Γενικών Όρων, των δηλώσεων του και των εγγυήσεων τους δυνάμει του παρόντος, των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας (β) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράληψης κατά τη χρήση της Υπηρεσίας που είναι παράνομη, (γ) Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εισάγουν στον Ιστότοπο τόσο στο προφίλ τους όσο και στις μεταξύ του συναλλαγές, είναι πλήρη αληθή και επικαιροποιημένα., (δ) Κείμενα και εικόνες που αναρτώνται στο προφίλ τους δεν θα πρέπει να θίγουν την τιμή, προσωπικότητα, υπόληψη, δεδομένα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ψευδής, χυδαίες, συκοφαντικές, προσβλητικές, πληροφορίες που να παραπλανούν τους Χρήστες ή να προσβάλουν τρίτους.

Αποκλεισμός Ευθύνης για Παρεχόμενες Πληροφορίες

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στο «barpeople» είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Εταιρία, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στο «barpeople» με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρίας για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. πρόσληψη από συγκεκριμένη εταιρεία, κ.λπ.). Η Εταιρία αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου του«barpeople» . Το «barpeople» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ορθότητα των πληροφοριών, σελίδων, υπηρεσιών που παρέχουν οι χρήστες, ούτε δύναται να εγγυηθεί για την αξιοπιστία των τίτλων σπουδών και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Επιπλέον οποιαδήποτε οικονομική σχέση ή συμφωνία προκύψει ανάμεσα στον Χρήστη-Εργοδότη και Χρήστη- Υποψήφιο ή/και τρίτο αποτελεί μεταξύ τους συμφωνία και δεν δύναται να την ελέγξει το «barpeople». Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί, ελέγχει ή επεξεργάζεται τις πληροφορίες των χρηστών. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου χρήστη το οποίο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, παραβιάζει τους Όρους. Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε αυτές τις ενέργειες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο χρήστη θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε Χρήστης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του barpeople αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Υποχρέωση Παροχής Πληροφοριών

Σύμφωνα με τα ρητώς αναφερόμενα στον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ, σε περίπτωση που κάποια αρμόδια εποπτική, διωκτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, ζητήσει από την Εταιρεία τη διαβίβαση των δεδομένων των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στην Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, υποχρεούται να προβεί σε αυτή την ενέργεια για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών εγκλημάτων και παραβάσεων

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Υπηρεσία να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μη περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ παρέχει σχετικές εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Εταιρείας παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό (δικτυακό τόπο) ή /και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Η Υπηρεσία ενδέχεται δε στο μέλλον να παραμετροποιηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Δεν ευθύνεται η Εταιρεία στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία του «barpeople» ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό, καθώς επίσης και αναφορικά με την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου των σελίδων και εν γένει των υπηρεσιών. Παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, ουδεμία εγγύηση δίνεται εκ μέρους της Εταιρείας πως οποιοσδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή servers, σας παρέχονται χωρίς « ιούς » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του ιστοτόπου καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή/και οικονομικής φύσης για επανόρθωση ζημίας που προήλθε από τους ανωτέρους λόγους και το κόστος βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον «χρήστη»

Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του δικτυακού τόπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

Διακοπή/Αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών

Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο αποδέχονται οι Χρήστες, να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να θέσει εκτός λειτουργίας την ιστοσελίδα, προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό να αποκατασταθούν τεχνικά προβλήματα. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενο τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση του αυτή.

Δεδομένα ανηλίκων

Η Εταιρείας μας αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δεδομένων ανηλίκων, όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ως εκ τούτου δεν προβαίνουμε σε συλλογή, επεξεργασία και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ανήκουν σε άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαοχτών ετών .

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους και σε τέτοια περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι μπορεί να συλλέχθηκαν πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλώ ενημερώστε μας στα στοιχεία επικοινωνίας.

Οικονομική πολιτική της Εταιρείας

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες του Ιστοτόπου στο Χρήστη- Υποψήφιο παρέχονται δωρεάν χωρίς υποχρέωση καταβολής αντιτίμου, ενώ στο Χρήστη-Εργοδότη παρέχονται μέσω τριών πακέτων (basic, premium, enterprise) με διαφορετικές τιμές τα οποία δύναται να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες του.

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στο πακέτο που θα επιλέξει ο Χρήστης γίνεται είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας είτε με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας και πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που η Εταιρεία χρησιμοποιεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθέσιμο το ποσό της χρέωσης. Ο Χρήστης προκειμένου να προβεί στην πληρωμή θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται, καθώς και τον κωδικό cvv. Για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας υπεύθυνος είναι ο Χρήστης ο οποίος θα πρέπει να είναι και δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την εκάστοτε συναλλαγή.

Προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστοτόπου η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους Ειδικότερα, συνεργάζεται με την εταιρεία Vivapayments Υπηρεσίες Πληρωμών Ανώνυμη Εταιρεία, Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την ΕΚΤ για λειτουργία εντός EOX-3, με επίσημα καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Λεωφόρος Καποδιστρίου 2 & Λεωφόρος Κηφισίας, Μαρούσι, 15123, ΑΤΤΙΚΗΣ. Με την εγγραφή σας (ως Εργοδότης), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις της Vivapayments.

Αλλαγές στις χρεώσεις

Ανα πάσα στιγμή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις αναφορικά με την εν γένει οικονομική πολιτική και ειδικότερα με τις τιμές των πακέτων και των υπηρεσιών που παρέχει, εφόσον έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει την επικείμενη αλλαγή ρητώς σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, χωρίς να απαιτείται προειδοποίηση προγενέστερη ενημέρωση του Χρήστη.

Η ειδοποίηση δύναται να λαμβάνει χώρα είτε γραπτώς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της Πλατφόρμας, αφού έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, θα θεωρείται αυτόματα αποδοχή της νέας χρέωσης από εσάς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στις χρεώσεις, μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία μαζί μας, απενεργοποιώντας το Λογαριασμό.

 Έκδοση Παραστατικού

Σε εύλογο χρονικό διάστημα από την αγορά κάποιου πακέτου, θα δρομολογείται η τιμολόγηση του και το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό σας (email)

Ασφάλεια συναλλαγών

Για λόγους ασφαλείας, η Εταιρεία δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε κάποια αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων, από τους παρόντες Ορους Χρήσης, στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω κάρτας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών/ χρεωστικών καρτών.

Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείτε μέσω του barpeople. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η αγορά/χρέωση δεν θα εκτελεστεί.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Mέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, και το instagram, τόσο οι επισκέπτες όσο και οι Χρήστες δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία και να μετέχουν σε τυχόν ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει η Eταιρεία μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν συμφωνηθεί αλλιώς.

Newsletter

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της Εφαρμογής ζητείται το e-mail του επισκέπτη/χρήστη.

Η Επιχείρηση μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στην υπηρεσία newsletter Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί τη διαγραφή του συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του barpeople, μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο contact@barpeople.gr ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνει

Τα στοιχεία των Χρηστών που ενδεχομένως συλλέγονται από την Εταιρεία ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η Εταιρεία δύναται να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Σύνδεσμοι – External Links με άλλες ιστοσελίδες –sites

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και να εξυπηρετεί τους Χρήστες του, μπορεί να εμπεριέχει μεταξύ άλλων παραπομπές μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων, δεν φέρουμε ευθύνη, ούτε μπορεί να εγγυηθούμε για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς, για οτιδήποτε προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, οι Χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε Χρήστη

Διαφήμιση

Στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου του barpeople ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (third party links, plug-ins, applications κ.λ.π) σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία. Συνεπώς, οι Χρήστες, επιλέγοντας αυτά τα link μεταφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά.

Δικαιώματα Πνευματικής Και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της barpeople.

Όλο το περιεχόμενο στον Ιστότοπο, (όπως, λογότυπα, γραφικά, κείμενα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ,) και το λογισμικό, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας εκτός από τις Πληροφορίες που οι Χρήστες αναρτούν στο προφίλ τους, οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας τους και με την ανάρτησή τους στην Υπηρεσία παραχωρούν μία άδεια χρήσης στην Εταιρεία να προβάλλουν αυτές για τους σκοπούς της Υπηρεσίας που συμφωνούνται στο παρόν. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στην παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου της Πλατφόρμας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτή. Το λογισμικό, που διατίθεται στην Πλατφόρμα, είναι πνευματικά κατοχυρωμένο. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση που οι Χρήστες επιθυμούν κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τις τυχόν Αλλαγές, ή έχουν κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με τους όρους (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αλλαγών), μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο contact@barpeople.gr πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης τους στον Ιστότοπο.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση χορηγηθεί από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας αναφορικά με τους Όρους Χρήσης, δεν συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας στους Χρήστες, οι δε Όροι Χρήσης αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια της Θράκης.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Ιστότοπος ανήκει στην Εταιρεία με την επωνυμία Σταύρος Χριστοδούλου & ΣΙΑ ΟΕ, με το διακριτκό τίτλο bar86 που εδρεύει στην Κομοτηνή Σισμάνογλου &Νικ. Φωκά 2, ΤΚ 69100, με Α.Φ.Μ.800691263, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου 6987868686, email info@bar86.gr, η οποία και νομίμως παρέχει και διαχειρίζεται την Υπηρεσία.

Δεν βρήκες αυτό που ψάχνεις;

Δημιούργησε δωρεάν τον λογαριασμό σου και ανέβασε το βιογραφικό σου.
Χιλιάδες επιχειρήσεις καθημερινά, ψάχνουν ανθρώπους
με το δικό σου ταλέντο!

Ξεκίνησε εδώ